رزرو سند (430/7): نظريه هاي حسابداري - ج.7 - دكتر علي ثقفي