رزرو سند (430/6): نظريه هاي حسابداري - ج.6 - دكتر علي ثقفي