رزرو سند (430/5): نظريه هاي حسابداري - ج.5 - دكتر علي ثقفي