رزرو سند (430/4): نظريه هاي حسابداري - ج.4 - دكتر علي ثقفي