رزرو سند (430/3): نظريه هاي حسابداري - ج.3 - دكتر علي ثقفي