رزرو سند (430/2): نظريه هاي حسابداري - ج.2 - دكتر علي ثقفي