رزرو سند (430/1): نظريه هاي حسابداري - ج.1 - دكتر علي ثقفي