رزرو سند (427/2): حسابداري پيشرفته جلد دوم- ج.2 - رضا شباهنگ