رزرو سند (427/1): حسابداري پيشرفته جلد دوم- ج.1 - رضا شباهنگ