رزرو سند (426/2): حسابداري پيشرفته جلد اول صورت هاي مالي تلفيقي- ج.2 - شباهنگ