رزرو سند (415): حسابداري ميانه 1 - دونالد اي - كي سو جري جي - وي گانت