رزرو سند (413): حسابداري ميانه جلد اول صورت هاي مالي - بزرگ اصل