رزرو سند (411/10): حسابداري ميانه 2- ج.10 - عبدالرضا تالانه