رزرو سند (411/9): حسابداري ميانه 2- ج.9 - عبدالرضا تالانه