رزرو سند (411/8): حسابداري ميانه 2- ج.8 - عبدالرضا تالانه