رزرو سند (319): حسابداري مديريت و تصميم گيري در محيط كسب و كار - پروفسور ويل سيل