رزرو سند (411/7): حسابداري ميانه 2- ج.7 - عبدالرضا تالانه