رزرو سند (411/5): حسابداري ميانه 2- ج.5 - عبدالرضا تالانه