رزرو سند (411/2): حسابداري ميانه 2- ج.2 - عبدالرضا تالانه