رزرو سند (403): حسابداري صنعتي جلد اول - تدين فرد جواد معصومي