رزرو سند (401): حسابداري بهاي تمام شده 1 - فرزين خوش كار علي طبسي