رزرو سند (317): اموزش و راهنماي اصول حسابداري يك - محمود ولي