رزرو سند (398/2): حسابداري صنعتي 1- ج.2 - فرج زاده