رزرو سند (395/4): حسابداري صنعتي برنامه ريزي و كنترل- ج.4 - مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي