رزرو سند (395/3): حسابداري صنعتي برنامه ريزي و كنترل- ج.3 - مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي