رزرو سند (395/2): حسابداري صنعتي برنامه ريزي و كنترل- ج.2 - مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي