رزرو سند (395/1): حسابداري صنعتي برنامه ريزي و كنترل- ج.1 - مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي