رزرو سند (47): دستورالعمل حسابرسي طرح هاي عمراني جلد دوم - سازمان حسابرسي