رزرو سند (44/1): استانداردهاي حسابرسي با ساختار اموزشي- ج.1 - گاي،كارمايكل ولچ