رزرو سند (377): آشنايي با اصول حسابداري و مقدمات هزينه يابي - ناصر حميدي حميدي زاده