رزرو سند (711/42): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.42 - انجمن حسابداري ايران