رزرو سند (711/41): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.41 - انجمن حسابداري ايران