رزرو سند (711/40): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.40 - انجمن حسابداري ايران