رزرو سند (711/39): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.39 - انجمن حسابداري ايران