رزرو سند (711/36): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.36 - انجمن حسابداري ايران