رزرو سند (718/63): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.63 - انجمن حسابداري ايران