رزرو سند (718/62): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.62 - انجمن حسابداري ايران