رزرو سند (718/61): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.61 - انجمن حسابداري ايران