رزرو سند (718/44): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.44 - انجمن حسابداري ايران