رزرو سند (718/43): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.43 - انجمن حسابداري ايران