رزرو سند (372): اصول حسابداري 2 جلد دوم - حساس يگانه