رزرو سند (718/42): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.42 - انجمن حسابداري ايران