رزرو سند (718/41): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.41 - انجمن حسابداري ايران