رزرو سند (718/36): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.36 - انجمن حسابداري ايران