رزرو سند (718/3): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.3 - انجمن حسابداري ايران