رزرو سند (718/2): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.2 - انجمن حسابداري ايران