رزرو سند (718/1): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 18تابستان 92- ج.1 - انجمن حسابداري ايران