رزرو سند (717/87): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.87 - انجمن حسابداري ايران