رزرو سند (717/86): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.86 - انجمن حسابداري ايران