رزرو سند (717/85): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 17 بهار 92- ج.85 - انجمن حسابداري ايران